מדיניות פרטיות


פרטיות

102. בהצטרפות לאיזה מבין שירותי סופר סודה ובביצוע רכישה באתר מאשר הלקוח כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת קבלת השירותים, יישמר במאגרי המידע של סופר סודה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות, קבלת שירותים ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו המפורשת. 
103. כמו כן, סופר סודה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות, לגופים עמם היא משתפת פעולה על פי שיקול דעתה.
104. הלקוח מסכים כי סופר סודה תהא רשאית לפנות אליו מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח.
105. סופר סודה אף רשאית, למטרות הנ"ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות לכל גורם שיעניק שירותים והטבות ללקוח על-פי שיקול דעתה.
106. על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין סופר סודה תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.
107. במידה שהלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לסופר סודה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
108. סופר סודה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.